ÚVOD Kdo jsme Aktuálně Co nabízíme Realizované zakázky a služby Kontakty Dotazník

Dotazník

Vážení žadatelé a příjemci podpory,

v souladu s výzkumem prováděným pro poskytovatele podpory, tj. Ústecký kraj, se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci při zhodnocení problematických oblastí při zpracování a realizaci projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji.

Předem děkujeme za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

 

Dotazník zhodnocení realizace OP VK v Ústeckém kraji

U otázek se škálou 1-5 je hodnocení stejné jako ve škole (1-nejlepší, 5-nejhorší)

 

Dotazník

1. Jakým způsobem jste získávali informace pro zpracování projektové žádosti?

můžete zvolit více odpovědí

1a. Pokud jste u otázky č. 1 označili možnost Jiné, prosím, stručně rozveďte.

uveďte zdroje informací

2. Jaká je Vaše spokojenost s informacemi a pokyny pro zpracování žádostí poskytované řídícím orgánem a poskytovatelem podpory?3. Jak Vám vyhovoval způsob uspořádání a členění textu Výzvy k předkládání grantových projektů (přehlednost, srozumitelnost, jednoznačnost)?4. Byly informace uvedené ve Výzvě k předkládání grantových projektů dostačující pro kompletní zpracování projektové žádosti?
5. Pokud jste ve Výzvě k předkládání grantových projektů postrádali nějaké informace, napište prosím které:
6. Vyplňování Projektové žádosti v aplikaci Benefit7 pro Vás bylo:


7. Pomohla Vám Příručka pro vyplňování projektové žádosti v Benefit7 k snazšímu ovládání této aplikace?


7a. Pokud jste u otázky č. 7 označili možnost NE, prosím, stručně rozveďte důvod.

uveďte nedostatky příručky

8. Zúčastnil(a) jste se některého ze seminářů pro žadatele či pro příjemce, pořádaných poskytovatelem podpory?

9. Jak byste zhodnotil(a) seminář(e), kterého(kterých) jste se zúčastnil(a)?9a. Pokud jste u otázky č. 9 označili možnost Jiné, prosím, stručně rozveďte.

zhodnoťe seminář(e), kterého(ých) jste se zúčastnil(a)

10. Vyhovoval Vám obsah a složení prezentací, které byly promítány na jednotlivých seminářích?


11. Pokud Vám obsah a složení prezentací nevyhovoval, co byste změnili (doplnili, nebo naopak vypustili)?

popř. uveďte i ve vztahu k výkladu přednášejících

12. Jak byste zhodnotili rychlost odezvy odpovědných pracovníků (finanční či projektoví manažeři) poskytovatele podpory na Vaše dotazy při realizaci Vašeho projektu?


13. Jaká je Vaše spokojenost se správností a relevantností poskytovaných informací od odpovědných pracovníků (finanční či projektoví manažeři) poskytovatele podpory?


14. Jaká je Vaše spokojenost s informovaností ze strany poskytovatele podpory?

15. Které nástroje poskytování informací ze strany poskytovatele podpory preferujete?

můžete zvolit více odpovědí

15a. Pokud jste u otázky č. 15 označili možnost Jiné, prosím, stručně rozveďte.

popř. se pokuste sami navrhnout nástroj poskytování informací, který v nabídce postrádáte

16. Jaká je Vaše spokojenost se srozumitelností, podrobností a jednoznačností jednotlivých metodik a příruček pro žadatele/příjemce?

17. Myslíte si, že nastavená pravidla ze strany řídícího orgánu umožňují plynulou a bezproblémovou realizaci projektu?


18. Která pravidla nastavená řídícím orgánem byste označili jako nejednoznačná?

event. popište i důsledky nejednoznačně nastavených pravidel

19. Označte tu oblast, která Vám způsobovala při realizaci projektu problémy.
můžete zvolit více odpovědí

19a. Pokud jste u otázky č. 19 označili možnost Jiné, prosím, stručně rozveďte.
20. Došlo v průběhu realizace Vašeho projektu k některým změnám ze strany poskytovatele podpory či řídícího orgánu, které vyvolaly při realizaci Vašeho projektu problémy?

20a. Pokud jste u otázky č. 20 označili možnost Ano, prosím, stručně popište příslušnou změnu vč. jejího důsledku pro Váš projekt.

event. popište i případnou komunikaci změny s poskytovatelem podpory

21. Byla na Vašem projektu po dobu jeho realizace nebo po ukončení provedena kontrola?

21a. Pokud jste u otázky č. 21 označili možnost ANO, uveďte, který subjekt kontrolu provedl.můžete zvolit více odpovědí

22. Která oblast realizace projektu pro Vás byla z pohledu veřejnosprávní kontroly nejproblematičtější?
můžete zvolit více odpovědí

22a. Pokud jste u otázky č. 22 označili možnost Jiné, prosím, stručně rozveďte.
23. Došlo ve Vašem případě na základě realizace veřejnosprávní kontroly ke krácení dotace?

24. Zaznamenali jste nějaké problémy při zajištění udržitelnosti?


24a. Pokud jste u otázky č. 24 označili možnost Ano, prosím, stručně popište příslušný(é) problém(y).

event. se pokuste popsat i příčíny vzniklých problémů

25a. Pokuste se stručně postihnout aspekty, které by Vám usnadnily přípravu projektové žádosti.

25b. Pokuste se stručně postihnout aspekty, které by Vám usnadnily vlastní realizaci projektu.
25c. Pokuste se stručně postihnout aspekty, které by Vám usnadnily zajištění povinné udržitelnosti projektových výstupů.

V této sekci je umístěn dotazník k aktuálně realizovanému výzkumu.

 

Cílem probíhajícího výzkumu je shromáždit poznatky o problematických oblastech, s nimiž se žadatelé a příjemci setkali při zpracování projektové žádosti a při následné realizaci projektů.

Vyplnění Vám nezabere déle než 5 minut a výsledky průzkumu pomohou při formulaci takových opatření, která umožní žadatelům a příjemcům snadnější a efektivnější čerpání dotačních programů v budoucím rozpočtovém období.

© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku   SPI » Dotazník

Sociálně-právní institut, s.r.o.

Báňská 287, 434 01 Most

provozovna:

Sportovní 3302, 434 01 Most